Eldsjälar

Vi brinner för kunskap

Etikett: Media (sida 1 av 3)

Vad har vi lärt oss v. 20

Vad har vi lärt oss v. 17

Mitt Fantastiska Vidunder/ My Fantastic Beast

Mitt fantastiska vidunder

Bilden ovanför visar tydligt mitt eget fantastiska vidunder. Jag har själv använt min fantasi mer än jag brukar och resultatet blev jag förvånansvärt nöjd med. Trots att jag har använt min fantasi mycket har jag däremot haft lite svårigheter var det gäller namnet. Jag har därför alldeles nyligen hittat på ett lämpligt namn till min varelse: Betty.

Utseende 

I min kararaktärs utseende har jag låtit fantasin flöda och har lagt till mycket nya saker under min ritning av vidundret.

Huvudet är i inspiration av en kanin som är ganska tydligt att se. Kaninhuvudet har jag därför haft som bas där jag sedan har lagt till många overkliga detaljer. Som t.ex den lila färgen, de runda glasögonen, de små hjärtan och stjärnorna på öronen, en liten blå lugg och ett rosa litet hjärta som mun.

Nästa moment var att måla vidundrets händer. Redan innan hade jag bestämt mig att vidundret skulle kunna flyga så jag målade bara dit ett par enkla gröna vingar. Trots att jag blev nöjd med vingarna ville jag inte nöja mig där så jag la till simhud mellan vingarnas jack.

Som kropp har jag tagit inspiration av vilken högtid som närmar sig, nämligen påsken. Kroppen fick därför föreställa ett öppet färgglatt påskägg där vingarna sedan fick sin ända.

Fötterna syns inte på bilden men där ritade jag små lila kaninfötter utstickande genom påskägget. Även där ville jag inte nöja mig så jag la även till lite simhud kring fötterna.

Positiva egenskaper

Betty har förmågan att kunna göra ett kärleksband mellan två olika personer. Detta betyder alltså att hon kan få någon förälskad i vem hon vill, vilket har gjort henne utnyttjad. Nu förtiden använder hon sig inte av denna egenskap längre.

Betty har även förmågan att kunna simma väldigt bra vilket gör det lättare för henne att skaffa föda. Med hjälp av sin simhud mellan vingar och fötter är Betty som en fisk i vattnet!

En till egenskap är att hon kan krypa in i sitt lilla påskägg precis när hon vill utan att bli upptäckt eller störd. När Betty var vild använde hon sig mest av denna egenskap för att skydda sig mot fiender men nu mera använder hon sig bara av denna metod när hon är trött och inte vill bli störd.

Den sista egenskapen Betty har är att hon kan flyga hur högt hon vill över marken. Hennes vingar är special gjorda för detta vilket gör att hon slår många andra fåglar i hästlängder.

Negativa egenskaper

Betty har många mörka sidor men en av dom är att hon lätt blir väldigt arg. Vid detta humör slår hon sönder allt i sin väg och kan skapa svåra skador. Som tur var går det över snabbt och då har hon ingen aning vad som nyss hände.

Betty kan som sagt flyga högt men däremot inte särskilt långt. När Betty var liten blev hon en gång väldigt skadad av detta vilket gör att hon än idag inte har återhämtat sig. Detta är ingen negativ egenskap men det har tagit mycket på hennes krafter.

Den mest värsta negativa egenskap Betty har är att hon inte kan bli förälskad. Hon kan skapa det men hon vet inget om det och har aldrig känt det själv. Detta gör att den art Betty tillhör finns det bara ett begränsat antal av eftersom de skapas i vattnet utan föräldrar där miljön är svår. Bara ett fåtal överlever den hårda uppväxten.

Detta var lite fakta om mitt fantastiska vidunder och det kommer nu en översättning på engelska.

 My Fantastic Beast

The pitcure above displays clearly my own fantastic beast. Myself has use my fantasy more than I do and the resultat became surprisingly great I think. Despite that I have use my fantasy it was difficult to come up with a name. It is because I have recently come up with a suitable name: Betty.

Appearance

In my caracter’s appearance I have let the fantasy flow and also put on things during the drawing.

To the head I took my inspiration from a rabbit head. The rabbit head became the base there I put on surreal deatails. Like the purple color, the round glasses, the little hearts and stars on the ears, the blue bangs and the pink heart as mouth.

The next torque was the beast’s hands. Already before I had decide that my beast could fly so I painted on two basic green wings. But I was not enough satisfied there so I painted on webbing between the wings jacks.

As body I took my insperation from the feast that approaching, namely the easter. It is because the body became an open colorful easter egg there the wings get an end.

The feet does not appears on the pitcure but there I painted two basic purple rabbit feets propruding from the easter egg. Also there I painted on webbing around the feet.

Positive qualities

Betty has the ability to create a love band between two persons. That means that she can do a person in love with who she wants, which has made her used. Nowadays she does not use this property any more.

Betty has also the ability to swim very good. It would make it easier for her to get food. With her webbing at her wings and feets she swim in the water like a fish!

One more property is that she can crawl in into the easter egg when she wants without getting disbured and discovery. When Betty was wild she used this property to not be discovery of enemies but now she only use this method when she is tired and does not want to be disturbed.

The last property Betty has is that she can fly how high she wants. Her wings is special made for this wich do that she beats many other birds in horse lengths.

Negative qualities

Betty has lots of dark sides but one of them is that she gets angry easily. In this mood she beat down everything in its path and creating severe damage. Fortunately, it passes quickly, and then she has no idea what just happened.

Betty can fly high but not very far. When Betty was a child, she was once very hurt by this, wich has done that she has not recovered properly. This is not a negative trait but it has taken much of her strength.

The most worst negative characteristic that Betty has is that she can not fall in love. She can create it, but she knows nothing about it and never knew it. This means that the art belongs to Betty, there are only a limited number of because they are created in the water without parents where the environment is difficult. Only a few survive the harsh upbringing.

Stjärnor!

Vi är ett av Webbstjärnans 100 bästa bidrag!!!
Bra jobbat 5c!!!

Vad har vi lärt oss v. 14

Fotosyntesen

Eleverna valde att berätta om fotosyntesen med hjälp av sång och bild.
Klibbalslöv
Lagosandoval
Leaf 1 web
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fin_121004_04.gif
Klafui
Chilliplanta
Århus-Å-Ringgaden

Regenter under Vasatiden och StormaktstidenDrottning Kristina (1661) av Abraham Wuchters
Erik XIV (1533-1577) Domenicus Verwildt

Vad har vi lärt oss v.13


Agneta Sjödin

English drama

Here comes our plays about Goldilocks, The Sleeping Beauty, The Babysitter and Beauty and the Beast.
John F Kennedy

Jag valde John F Kennedy för att han är en förebild för mig. Han är det för att han ville så mycket gott. Jag tog honom också för att jag visste att ingen skulle välja honom. Jag tyckte att det var kul att använd morfo both. För att det var kul att framföra sin biografi på ett helt annat sätt.


Jfk2

Äldre inlägg

© 2017 Eldsjälar

Tema av Anders NorenUpp ↑